Friday, December 14, 2012

National Lumuniaries of Nepal

 1. Janak
 2.  Sita
 3. Gautam Buddha
 4.  Anshuverma
 5. Arniko
 6. Ram Shah
 7. Prithvi Narayan Shah
 8. Bir Balbhadra
 9. Amar Singh Thapa
 10. Bhimsen Thapa
 11. Bhanu Bhakta Acharya
 12. Motiram Bhatta
 13. King Tribhuvan
 14. Shankadar Shakwa
 15. Pasang Lahamu Sherpa
 16. Tapaswi Mahaguru Falgunanda


No comments:

Post a Comment